sdfsd

  1. Thời gian bắt đầu: Ngay khi ký hợp đồng.
  1. Thời gian cung cấp hồ sơ thực hiện hợp đồng: Đề nghị Quý Công ty cung cấp đầy đủ thông tin, số liệu để thực hiện hợp đồng (Đính kèm phụ lục cung cấp thông tin) trong vòng 10 ngày kể từ ngày hợp đồng được ký kết.
  • Thời gian thực hiện Hợp đồng: Trong vòng 65-86 ngày làm việc, kể từ khi bên A cung cấp đầy đủ các chứng từ, hồ sơ đáp ứng cho việc lập ĐTM và thanh toán đợt 01 cho bên B.

Bdnnxn

  • Ndndd
  • jdjdjxjd
  • jdjdjdjdjd